Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 marca 2018 15:19 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu


Uchwała Nr IV/29/2003
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łopuszno


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Łopuszno w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XVIII/123/96 Rady Gminy z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łopuszno (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 48, poz. 195 oraz Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 1999 r. Nr 18, poz. 334 i z 2001 r. Nr 109, poz. 1288).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie