Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 stycznia 2019 14:33 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Statut Gminy Łopuszno

UCHWAŁA NR XXXVII/313/2018

RADY GMINY W ŁOPUSZNIE

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łopuszno

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.2018 poz. 994, Dz.U.2018 poz. 1000, Dz. U.2018 poz. 1349) uchwala się, co następuje:Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Gmina Łopuszno położona jest w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim.
2. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 177 km.
3. Granice gminy przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.
4. Siedzibą organów gminy jest miejscowość Łopuszno.
§ 2.1. Gmina posiada herb określony odrębną uchwałą rady.
2. Herb stanowi własność Gminy Łopuszno i jest symbolem służącym do jej promocji.
3. Herb może być używany w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek.
§ 3.1. Gmina posiada osobowość prawną.
2. Gmina stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo gminy do wykonywania określonych w ustawach zadań publicznych samodzielnie w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
3. Gmina stanowi podmiot prawa prywatnego, co oznacza, iż gmina posiadając osobowość prawną, ma prawo do samodzielnego dysponowania swym majątkiem.
4. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
5. Celem działalności gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Gminy oraz organizacja życia publicznego.
6. Wszystkie osoby zamieszkujące na obszarze gminy, stanowią z mocy ustawy
o samorządzie gminnym wspólnotę samorządową, realizują zbiorowe publiczne cele lokalne poprzez wybory organów i udział w referendach.
§ 4.1. Gmina działa na podstawie obowiązujących ustaw oraz niniejszego Statutu.
2. Ilekroć w Statucie mówi się o:
1) ustawie ustrojowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.2018.994);
2) właściwych przepisach - rozumie się przez to ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw regulujące określoną dziedzinę;
3) gminie - należy rozumieć przez to Gminę Łopuszno;
4) radzie - należy rozumieć przez to Radę Gminy w Łopusznie;
5) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łopuszno;
6) przewodniczącym - należy rozmieć przez to Przewodniczącego Rady Gminy Łopuszno;
7) wiceprzewodniczącym - należy rozmieć przez to Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w Łopusznie,
8) sesji - należy rozumieć przez to sesję Rady Gminy w Łopusznie;
9) jednostce pomocniczej - należy przez to rozumieć sołectwo.
§ 5. Zakres działania i zadania gminy określają:
1) ustawa ustrojowa oraz inne właściwe przepisy;
2) porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 6. Gmina realizuje zadania poprzez:
1) własne organy;
2) gminne jednostki organizacyjne;
3) zawieranie umów z innymi podmiotami;
4) zawieranie porozumień z administracją rządową, powiatem i samorządem wojewódzkim;
5) współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
6) współpracę z organizacjami pozarządowymi.


Rozdział 2.
Organy i formy wykonywania zadań
§ 7.1. Organami gminy są:
1) Rada jako organ stanowiący i kontrolny;
2) Wójt jako organ wykonawczy.§ 8.1. W celu realizacji określonych zadań gmina tworzy:
1) jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej;
2) instytucje kultury;
3) inne gminne osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
2. Wykaz jednostek, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 9.1. Rada nadaje statuty jednostkom, o których mowa w § 8 oraz wyposaża je
w mienie, jeśli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej działają jednoosobowo
w granicach kompetencji przewidzianych właściwymi przepisami oraz pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.
§ 10. Instytucje kultury i inne gminne osoby prawne samodzielnie decydują o sposobie wykonywania należących do nich zadań oraz praw majątkowych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z właściwych przepisów.


Rozdział 3.
Zasady tworzenia, łączenia, podziału, zmiany granic i znoszenia jednostki pomocniczej
§ 11.1. Gmina tworzy jednostki pomocnicze - sołectwa.
2. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rada stanowi
w formie uchwały:
1) na wniosek zainteresowanych mieszkańców;
2) na wniosek wójta.
3. Uchwała rady o utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej może być podjęta po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
4. Zmian granic między jednostkami pomocniczymi, dokonywana jest na wniosek mieszkańców lub właścicieli nieruchomości obszaru objętego wnioskowaną zmianą, lub na wniosek wójta.
5. Uchwała rady powinna uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, więzi społeczne oraz wskazywać nazwę, obszar, granice i siedzibę organów.
6. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej oraz jej obszar określa statut sołectwa.
7. W skład Gminy wchodzą następujące sołectwa:
1) Antonielów,
2) Czałczyn,
3) Czartoszowy,
4) Dobrzeszów,
5) Eustachów,
6) Ewelinów,
7) Fanisławice,
8) Fanisławiczki,
9) Gnieździska,
10) Grabownica,
11) Jasień,
12) Jedle,
13) Józefina,
14) Krężołek-Przegrody.
15) Lasocin,
16) Łopuszno,
17) Marianów,
18) Nowek,
19) Olszówka,
20) Piotrowiec,
21) Podewsie,
22) Rudniki,
23) Ruda Zajączkowska,
24) Sarbice Pierwsze,
25) Sarbice Drugie,
26) Snochowice,
27) Wielebnów,

Rozdział 4.
Zasada dostępu do dokumentów i udostępniania informacji
§ 12.1. Działalność organów gminy jest jawna, co oznacza prawo mieszkańców do:
1) uzyskiwania informacji;
2) wstępu na sesje rady;
3) wstępu na posiedzenia komisji rady;
4) dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.
2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów i korzystania z nich jest każdy zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.
3. Dysponentem dokumentów jest wójt, przewodniczący rady oraz kierownicy jednostek organizacyjnych.
Dysponent jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań, aby dysponować dokumentami publicznymi w formie i postaci nadającej się do udostępnienia.
4. Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:
1) uzyskania informacji o dokumentach;
2) wglądu do dokumentów;
3) sporządzenia odpisów i notatek;
5. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wyznaczony przez dysponenta. Udzielając informacji zainteresowanemu, pracownik informuje o formie, w jakiej dany dokument jest udostępniany.
6. Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
1) powszechnej publikacji;
2) udostępniania dokumentów w miejscach przeznaczonych do publikacji ogłoszeń;
3) bezpośredniego udostępnienia dokumentu na wniosek zainteresowanego.
7. Powszechnej publikacji dokonuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno.
8. Miejscami przeznaczonymi do publikacji ogłoszeń na terenie gminy są tablica informacyjna w budynku urzędu gminy i tablice informacyjne w jednostkach pomocniczych.
9. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego zainteresowanemu dotyczy tych dokumentów, których udostępnienie nie może być dokonane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego udostępniania. Udostępnienia dokonuje się na wniosek zainteresowanego.
10. Jeżeli, dokument nie może być udostępniony w formie zgodnej z wnioskiem zainteresowanego wójt decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stanu rzeczy.
11. Dysponent może ustalić rodzaj dokumentów, do których wgląd odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika.Rozdział 5.
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady
§ 13.1. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących w trybie przewidzianym ustawą ustrojową. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego reguluje ustawa ustrojowa.
§ 14.1. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad.
2. W ramach organizowania pracy rady przewodniczący:
1) reprezentuje radę na zewnątrz;
2) zwołuje sesje;
3) ustala porządek obrad sesji;
4) koordynuje prace komisji;
5) czuwa nad organizacją pracy rady i zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu;
6) inicjuje bieg rozpatrywania petycji adresowanych do rady.
7) zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranych komisji i prowadzi ich obrady do czasu wyboru przewodniczących komisji
3. W ramach prowadzenia obrad przewodniczący:
1) otwiera sesję;
2) przewodniczy obradom;
3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
4) podpisuje uchwały;
5) czuwa nad właściwym przebiegiem sesji;
6) rozstrzyga o sprawach związanych z prowadzeniem obrad, nieuregulowanych w statucie;
7) zamyka sesję.
4. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego, o czym informuje radnych ustnie do protokołu lub na piśmie.
5. W przypadku odwołania bądź przyjęcia rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczących, rada dokonuje wyboru na nieobsadzoną funkcję w trybie ustawy ustrojowej.
6. Do chwili uzupełnienia wakatu przewodniczącego, obrady prowadzi wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem, który wyraził na to zgodę.
§ 15. Obsługę rady zapewnia wójt w porozumieniu z przewodniczącym.
§ 16.1. Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga wszelkie sprawy należące do jej właściwości.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje się w trybie wskazanym w ustawie ustrojowej.
3. Kolejne sesje rady zwołuje jej przewodniczący w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 17.1. O sesji zawiadamia się radnych na piśmie lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem radnego dokonanym w formie pisemnego oświadczenia, co najmniej na 7 dni przed jej terminem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz projekty uchwał.
2. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Łopusznie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy nie później niż na 3 dni przed terminem sesji.
3. W przypadkach uzasadnionych rangą spraw przewodniczący może dokonać zwołania sesji bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 (sesja nadzwyczajna). Zawiadomienie
o terminie sesji nadzwyczajnej, projekt porządku obrad i projekty uchwał doręcza się nie później niż 1 dzień przed terminem sesji.
§ 18.1. Sesja odbywa się podczas jednego posiedzenia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jedna sesja może się składać z dwóch lub więcej posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń tej samej sesji ustala przewodniczący
i informuje o nich ustnie radnych.
§ 19.1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu. Liczbę radnych obecnych stwierdza się na podstawie listy obecności.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji podczas jej przebiegu zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu, przewodniczący przerywa obrady i odnotowuje ten fakt w protokole.
§ 20.1. Przedmiot sesji stanowią sprawy objęte porządkiem obrad ustalonym przez przewodniczącego.
2. Wniosek o zmianę w porządku obrad ustalonym przez przewodniczącego mogą zgłaszać radni lub wójt na sesji, nie później niż w punkcie dotyczącym przyjęcia porządku obrad.
3. Wnioski o zmianę w porządku obrad podlegają głosowaniu niezwłocznie.
§ 21. W porządku obrad sesji, winny znajdować się punkty:
1) przyjęcie porządku obrad
2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
3) sprawozdanie wójta z pracy za okres między sesjami;
4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;
5) zamknięcie obrad.§ 22.1. Przewodniczący udziela głosu radnym tylko w sprawach objętych porządkiem obrad według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
2. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego.
3. Przewodniczący udziela głosu w sprawach nieobjętych porządkiem obrad jedynie dla zgłoszenia wniosków formalnych, do których zalicza się:
1) stwierdzenie kworum;
2) zgłoszenie autopoprawki do projektu uchwały lub wycofanie projektu;
3) zarządzenie przerwy;
4) ograniczenie czasu wypowiedzi;
5) ograniczenie czasu dyskusji;
6) odroczenie dyskusji;
7) zakończenie dyskusji;
8) głosowanie bez dyskusji;
9) ponowne przeliczenie głosów;
10) odesłanie projektu uchwały do komisji bądź przekazanie jego inicjatorom,
11) zamknięcie listy kandydatów przy wyborach;
12) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia.
4. O wniosku formalnym rozstrzyga rada po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego głosu.
§ 23. W debacie nad daną sprawą radny może zabierać głos tylko dwa razy. Łącznie czas trwania wystąpienia radnego nie może przekraczać 5 minut. Wystąpienie reprezentujące stanowisko komisji nie może przekraczać 10 minut.
§ 24. Poza kolejnością mówców przewodniczący może udzielić głosu:
1) wójtowi lub osobie przez niego upoważnionej;
2) osobom niebędącymi radnymi, w tym zaproszonym gościom.
§ 25.1. Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad powagi i porządku na sali oraz podejmuje niezbędne czynności dla przywrócenia tego porządku.
2. Przewodniczący może zwrócić uwagę radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, przywołaniem radnego "do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu "do rzeczy" przewodniczący odbiera radnemu głos.
3. Przewodniczący ma prawo przywołać radnego "do porządku", jeżeli zakłóca on porządek obrad. Po dwukrotnym przywołaniu radnego "do porządku" przewodniczący żąda opuszczenia przez radnego sali obrad.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób niebędących radnymi.
§ 26.1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwał.
Rada, w trybie przewidzianym dla uchwał, może także podjąć apele - nie zawierające prawnie wiążącego wezwania do określonego zachowania się.
§ 27.1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) wójtowi;
2) komisjom;
3) grupie radnych liczącej nie mniej niż trzech radnych.
4) klubowi radnych;§ 28.1. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez wójta, komisje, grupę radnych, klub radnych, następuje przez złożenie projektu uchwały w formie pisemnej przewodniczącemu.
2. Do projektu uchwały załącza się uzasadnienie, które winno wyjaśniać cel podjęcia uchwały, ewentualnie wskazywać źródła finansowania, jeśli projekt uchwały powoduje obciążenie budżetu gminy.
§ 29.1. Projekt uchwały, który nie spełnia wymogów formalnych określonych w § 28 ust. 2 podlega zwrotowi bez rozpatrzenia.
2. Projekt uchwały podlega opiniowaniu przez:
1) radcę prawnego pod względem formalnoprawnym;
2) skarbnika, w przypadku uchwał skutkujących zobowiązaniami finansowymi;
3) inne organy, o ile wyrażenia takiej opinii wymagają przepisy szczególne.
3. Po zaopiniowaniu przewodniczący kieruje projekt uchwały na najbliższą sesję rady, jeżeli przepisy ustawy ustrojowej nie stanowią inaczej.
§ 30. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
§ 31.1. Uchwały zapadają w drodze jawnego głosowania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 32.1. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się w ten sposób, że radni kolejno
w porządku alfabetycznym są wyczytani przez przewodniczącego i składają oświadczenie „za”, lub „przeciw”, lub „wstrzymał się od głosu”. Przewodniczący prowadzi listę imiennego głosowania, przy nazwisku radnego czyni adnotacje o treści oddanego głosu i ustala wynik glosowania.
2. W przypadkach uzasadnionych przewodniczący może zarządzić pisemne głosowanie jawne imienne, które odbywa się przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem
i nazwiskiem radnego.
§ 33. Porządek głosowania jest następujący:
1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały w całości, w razie zgłoszenia takiego wniosku;
2) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie projektu uchwały w całości zgodnie z projektem, w razie zgłoszenia takiego wniosku przez inicjatora;
3) głosowanie nad poprawkami według kolejności ustalonej przez przewodniczącego;
4) głosowanie nad przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
§ 34. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią rady karty do głosowania.
§ 35.1. Głosowanie tajne i pisemne głosowanie jawne imienne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wskazana przez przewodniczącego.
2. W głosowaniu tajnym radny oddając głos wrzuca kartę do urny.
3. Pisemne głosowanie jawne imienne przeprowadza się w ten sposób, że komisja skrutacyjna zbiera od radnych karty do głosowania z oddanym głosem i ustala wynik.
4. Na kartach do głosowania tajnego umieszcza się proponowane rozstrzygnięcia oraz rubryki
z odpowiedziami "za", "przeciw", "wstrzymuję się”.
5. Radny oddaje głos wpisując znak "x" przy wybranym rozstrzygnięciu. Wpisanie znaku "x" przy więcej niż jednym rozstrzygnięciu lub brak znaku "x" czynią głos nieważnym.
§ 36.1. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest zwykła większość głosów, zapadają, gdy liczba głosów "za" jest większa od liczby głosów "przeciw". Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się.
2. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozstrzygnięć wówczas przez zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za jednym z nich, która jest większa od liczby głosów przypadających odrębnie na każdą jego alternatywę.
3. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów, zapadają, jeżeli liczba głosów "za" padła taka liczba głosów, która stanowi co najmniej pierwszą liczbę całkowitą po połowie ważnie oddanych głosów.
4. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość ustawowego składu, zapadają, jeżeli liczba głosów "za" padła co najmniej liczba całkowita po połowie głosów ustawowego składu rady.
§ 37.1. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący.
2. W przypadku głosowania tajnego i pisemnego głosowania jawnego imiennego, wyniki ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej na podstawie protokołu sporządzonego przez komisję.
3. Protokół komisji skrutacyjnej zawiera:
1) skład komisji;
2) liczbę osób biorących udział w głosowaniu;
3) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych;
4) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególne rozstrzygnięcia.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
§ 38.1. Uchwały rady stanowią odrębne dokumenty, będące załącznikami do protokołu sesji
z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole sesji.
2. Uchwały rady zawierają: datę i tytuł, kolejny numer, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, termin wejścia w życie, ewentualny czas jej obowiązywania.
3. W uchwałach podaje się numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), rok podjęcia
4. Uchwały podjęte na sesji podpisuje przewodniczący, lub wiceprzewodniczący, który
w zastępstwie prowadzi sesję.
§ 39.1. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który stanowi urzędowe stwierdzenie jej przebiegu.
2. Protokół zawiera:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery podjętych uchwał
2) stwierdzenie kworum;
3) imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji;
4) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami;
5) opis zdarzeń, które miały wpływ na przebieg sesji,
6) załączniki stanowiące pełne teksty podjętych uchwał,
7) załączniki przedłożonych sprawozdań i wniosków oraz innych materiałów rozpatrywanych przez radę.
3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz protokolant.
4. Numeracja protokołów oraz uchwał rozpoczyna się z początkiem każdej kadencji rady. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi łamanymi na cztery cyfry roku. Uchwały rady numeruje się w następujący sposób: pierwsza cyfra rzymska określa numer sesji w kadencji łamana przez numer uchwały cyframi arabskimi i łamane przez cztery cyfry roku.
§ 40.1. Radny oraz każdy uczestnik sesji biorący udział w dyskusji może zgłosić zastrzeżenia lub poprawkę do sporządzonego protokołu, nie później niż do chwili jego zatwierdzenia.
2. O uwzględnieniu zastrzeżenia lub poprawki protokołu rozstrzyga przewodniczący po wyjaśnieniach protokolanta i odsłuchania nagrania.
3. Protokół zatwierdzany jest na najbliższej sesji.


Rozdział 6.
Komisje Rady
§ 41.1. Rada powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.
2. Komisje pełnią funkcję pomocniczą i nie mogą przejąć uprawnień rady.
§ 42. Ustanawia się następujące komisje stałe:
1. Komisję rewizyjną, działającą w zakresie spraw kontroli działalności wójta, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.
2. Komisję budżetową, działającą m.in. w zakresie spraw finansowych i majątkowych, budżetu gminy, priorytetów rozwojowych gminy.
3. Komisję samorządową, działającą m.in. w zakresie edukacji, kultury, sportu, ochrony zdrowia i spraw socjalnych, bezpieczeństwa publicznego, i budownictwa, rolnictwa oraz spraw w zakresie tworzenia i znoszenia jednostek pomocniczych gminy.
4. Komisję skarg, wniosków i petycji działająca w zakresie rozpatrywania skarg na działania wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do rady.
§ 43. Komisje doraźne powoływane są przez radę w zależności od potrzeb. Powołując komisję doraźną rada określa jej zakres działania i skład osobowy. W czasie wykonywania zadań komisje doraźne obowiązują takie same zasady działania jak komisje stałe.
§ 44.1. Liczbowy skład komisji ustala rada gminy przed rozpoczęciem aktu wyboru jej członków.
2. Członków komisji rada wybiera spośród radnych na okres kadencji rady, z zastrzeżeniem, iż liczba członków komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji nie może być mniejsza niż liczba działających klubów radnych.
3. Radni deklarują przynależność do poszczególnych komisji.
4. W przypadku, gdy deklarację członkostwa w komisji złoży większa liczba radnych niż maksymalna liczba członków ustalona przez radę, rada dokonuje wyboru spośród deklarujących.
5. W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących przynależność do składu komisji nie przekracza maksymalnego składu określonego przez radę, rada zatwierdza jako skład osobowy komisji radnych, którzy zgłosili deklarację.
§ 45. W składach komisji dokonuje się zmian w przypadku:
1) rezygnacji radnego z członkostwa w komisji;
2) odwołania radnego z funkcji członka komisji na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji.
§ 46. 1. Spośród swych członków komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego komisji.
2. Przewodniczącym komisji nie może być wiceprzewodniczący rady gminy.
§ 47.1. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej posiedzenia.
2. W ramach swych obowiązków przewodniczący komisji:
1) opracowuje projekty planów pracy komisji;
2) ustala terminy i porządek obrad posiedzeń komisji;
3) przewodniczy obradom;
4) dba o dokumentowanie pracy komisji;
5) reprezentuje komisję na zewnątrz.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący. W takich przypadkach wiceprzewodniczący posiada uprawnienia jak przewodniczący komisji.
§ 48.1. Komisja działa na posiedzeniach.
2. O terminie, miejscu, porządku dziennym posiedzenia komisji przewodniczący komisji zawiadamia jej członków pisemnie nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem, chyba że termin posiedzenia został podany do wiadomości na poprzednim posiedzeniu.
3. Terminy posiedzeń komisji oraz ich tematyka powinna być przedstawione przewodniczącemu rady.
4. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łopusznie, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Obsługę administracyjną komisji zapewnia wójt.
§49. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami i inne osoby za zgodą przewodniczącego komisji, którzy mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 50.1. Komisje samodzielnie decydują w jakiej postaci przedstawiają wyniki swojej pracy. Mogą to być opinie, informacje, wnioski itp.
2. Stanowisko swoje komisja kształtuje poprzez podanie pod głosowanie projektu opinii, informacji, wniosku itp. Do przyjęcia wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności połowy składu komisji.
§ 51. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji i protokolant.
2. Nowa numeracja protokołów rozpoczyna się z początkiem każdej kadencji rady i zachowuje chronologiczną kolejność cyfr arabskich łamanych przez cztery cyfry roku.
§ 52. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden
z przewodniczących komisji.


Rozdział 7.
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej
§ 53. Rada realizuje obowiązki kontrolne poprzez powołaną w tym celu komisję rewizyjną. Do działania komisji rewizyjnej w zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale mają zastosowanie odpowiednie zapisy przepisów rozdziału 6.
§ 54. Każdy klub radnych wyznacza jednego przedstawiciela do składu komisji. Pismo wskazujące przedstawiciela klubu przewodniczący klubu przedkłada przewodniczącemu rady.
§ 55.1. Komisja rewizyjna kontroluje wójta i jednostki organizacyjne gminy uwzględniając kryteria legalności, celowości, gospodarności, rzetelności oraz sprawności organizacyjnej kontrolowanych jednostek.
2. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym, na polecenie rady.
§ 56.1. Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej, obejmujący określenie podmiotu, przedmiotu i terminu kontroli, podlega zatwierdzeniu przez radę.
2. Roczny plan kontroli przedkładany jest do wiadomości wójtowi i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
3. O kontroli objętej planem przewodniczący komisji rewizyjnej zawiadamia wójta
i kierownika jednostki organizacyjne gminy podlegającej kontroli co najmniej na 3 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych.
§ 57. Członkowie komisji rewizyjnej dokonują czynności kontrolnych na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez przewodniczącego komisji rewizyjnej.
§ 58. Kontrolę przeprowadza się z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej
w sposób jak najmniej utrudniający funkcjonowanie kontrolowanego.
§ 59.1. Kontrolujący mają prawo:
1) wstępu do pomieszczeń;
2) wglądu do dokumentów;
3) wezwania pracowników jednostki kontrolowanej do złożenia pisemnych wyjaśnień;
4) sporządzania odpisów i kopii dokumentów.
2. Wójt, zastępca wójta, a także w zakresie swej właściwości sekretarz, skarbnik, kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy urzędu, kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych zobowiązani są udzielać wszelkich informacji oraz udostępniać materiały i dokumenty do pracy komisji rewizyjnej, chyba że sprzeciwiają się temu przepisy prawa. Odmowa dopuszczenia do czynności kontrolnych wymaga pisemnego uzasadnienia kierownika jednostki kontrolowanej.
§ 60.1. Po zakończeniu czynności, kontrolujący sporządzają protokół pokontrolny zawierający:
1) datę, miejsce i przedmiot kontroli;
2) opis stanu faktycznego stwierdzony w czasie czynności;
3) wykaz stwierdzonych nieprawidłowości;
4) wnioski pokontrolne;
5) projekt zaleceń pokontrolnych;
6) wykaz dokumentów załączonych do protokołu;
7) podpisy członków kontrolujących;
8) adnotację o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokołu.
2. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zgłoszenia do protokołu uwag co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli. Uwagi w formie pisemnej przekazuje przewodniczącemu komisji w terminie 14 dni od daty zapoznania się z protokołem kontroli, i stanowią one załącznik do protokołu kontroli.
§ 61. Po otrzymaniu protokołu, przewodniczący rady na najbliższej sesji umieszcza w porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia zaleceń pokontrolnych, jeśli takie zostały sformułowane.
§ 62. Jeśli w toku czynności kontrolnych zaistnieje podejrzenie o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej, komisja przedstawia sprawę odpowiednio przewodniczącemu rady celem powiadomienia organów ścigania.


Rozdział 8.
Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji
§ 63. Rada powołuje ze swego grona stałą komisję do rozpatrywania skarg na działania wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do rady. Do działania komisji skarg, wniosków i petycji w zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale mają zastosowanie odpowiednie zapisy przepisów rozdziału 6.
§ 64. Każdy klub radnych wyznacza jednego przedstawiciela do składu komisji. Pismo wskazujące przedstawiciela klubu przewodniczący klubu przedkłada przewodniczącemu rady.
§ 65. 1. Skargi, wnioski i petycje, adresowane do rady analizuje przewodniczący rady pod względem właściwości organów do ich rozpatrzenia.
2. Jeżeli rada nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skarg, wniosków i petycji przewodniczący przekazuje je do organu właściwego.
3. W przypadku, kiedy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji jest rada, przewodniczący kieruje do komisji skarg, wniosków i petycji.
§ 66. W celu wykonania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do wójta lub kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji.
§ 67. Przewodniczący komisji zaprasza na posiedzenie komisji, wnioskodawców skarg, wniosków i petycji, na których są one rozpoznawane oraz jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.
§ 68. Komisja skarg, wniosków i petycji proceduje w sposób umożliwiający radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
§ 69. Po rozpatrzeniu przez radę skargi, wniosku lub petycji przewodniczący rady zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie załatwienia.Rozdział 9.
Radni
§ 70. Prawa i obowiązki radnych określa ustawa ustrojowa.
§ 71. Radni zobowiązani są do obecności i czynnego udziału w pracach rady. Udział radnego w głosowaniach jest jednym z jego podstawowych obowiązków.
§ 72. Radny ma prawo być członkiem najwyżej dwóch komisji.
§ 73. Radny stwierdza swą obecność na sesji lub posiedzeniu komisji podpisem na liście obecności.
§ 74. Radnym za udział w pracach rady (sesje, komisje) przysługuje prawo do diety i zwrotu kosztów podróży na zasadach ustalonych przez radę odrębną uchwałą.


Rozdział 10.
Kluby Radnych
§ 75.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub tworzy co najmniej 3 radnych.
3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
§ 76.1. Klub tworzony jest na okres kadencji rady.
2. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy klubu i jego organów ustalają zrzeszeni w nim radni. Kluby mogą uchwalać swoje regulaminy.
3. Klub może ulegać rozwiązaniu w okresie kadencji rady na mocy uchwały członków klubu, podjętej zwykłą większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
4. Klub ulega rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3 radnych. W tym przypadku stwierdzenia o rozwiązaniu klubu dokonuje przewodniczący rady.
§ 77.1. Klub rozpoczyna swoją działalność z chwilą złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zawiadomienia o jego utworzeniu.
2. Zawiadomienie musi zawierać nazwę klubu, wykaz zrzeszonych w klubie radnych, wskazanie przewodniczącego klubu, upoważnienie osoby do jego reprezentowania oraz określenie celu i formy działalności klubu.
3. Każdorazową zmianę, w składzie osobowym lub władzach klubu oraz informację
o rozwiązaniu klubu należy niezwłocznie zgłosić przewodniczącemu rady.
3. Przewodniczący klubu przekazuje przewodniczącemu rady protokół utworzenia klubu oraz informację o zaistnieniu sytuacji określonej w § 76 ust. 4.
§ 78.1.Klub radnych ma uprawnienia do:
1) wyrażania opinii w sprawach będących przedmiotem sesji,
2) zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej.
2.Wyrażanie opinii następuje w formie pisemnej. Prezentacja opinii może nastąpić na sesji przez przedstawiciela klubu.
3. W przypadku inicjatywy uchwałodawczej klubu przewodniczący klubu przedstawia przewodniczącemu rady projekt uchwały w celu umieszczenia projektu w porządku obrad rady. Prezentacji projektu uchwały na sesji dokonuje wskazany przez klub przedstawiciel.


Rozdział 10.
Zasady uczestniczenia w pracach Rady przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
§ 79.1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć
w pracach rady poprzez osobisty udział w sesjach.
2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych uczestniczą w pracach rady bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 80. Uprawnienie przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej do udziału w sesji rady polega na prawie:
1) Wglądu w materiały przygotowane na sesję w siedzibie Urzędu Gminy Łopuszno.
2) Zabierania głosu za zezwoleniem przewodniczącego w trakcie sesji rady.
§ 81.1. O terminie, miejscu obrad sesji zawiadamia się przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych na piśmie co najmniej na 7 dni przed jej terminem,
z zastrzeżeniem § 19 ust. 3.
§ 82. Swoją obecność na sesji przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych potwierdza na liście obecności.Rozdział 11.
Organizacja i tryb pracy Wójta
§ 83. Wójt sprawuje władzę wykonawczą przy pomocy Urzędu Gminy Łopuszno.
§ 84. Wykonując przypisane w ustawach i Statucie kompetencje i zadania wójt rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w formie:
1) zarządzeń;
2) dyspozycji;
3) decyzji i postanowień administracyjnych.
§ 85.1. Zarządzenia mają postać odrębnych dokumentów, które zawierają numer, datę, wskazanie podstawy prawnej, określenie przedmiotu, wskazanie podmiotów zobowiązanych do wykonania, datę wejścia w życie.
2. Zarządzenia numeruje od początku nowej kadencji wójta, cyframi arabskimi łamanymi przez cztery cyfry roku.
§ 86.1. Dyspozycje wójt wydaje rozstrzygając o:
1) sposobie załatwienia sprawy;
2) terminie załatwienia sprawy.
2. Dyspozycje mają postać odręcznych paraf, podpisów, adnotacji na dokumentach.
§ 87. Decyzje administracyjne i postanowienia wydawane są zgodnie z właściwymi przepisami.
§ 88.1. Wójt uczestniczy z urzędu w sesjach.
2. Podczas sesji wójtowi przysługuje prawo zgłaszania wniosków, w tym wniosków formalnych oraz zmian do projektów uchwał.
3. Na wniosek komisji wójt uczestniczy w jej posiedzeniu.


Rozdział 12.
Oświadczenia woli
§ 89.1. Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.
2. Oświadczenia woli składane są w formie wymaganej dla ważności czynności prawnej.
§ 90. Kierownicy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej składają oświadczenia woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.
§ 91. Dokonywanie wydatków ze środków przewidzianych do dyspozycji jednostek pomocniczych wymaga złożenia oświadczenia woli przez wójta, z tym zastrzeżeniem, że złożenie takiego oświadczenia jest poprzedzone wnioskiem organu wykonawczego jednostki pomocniczej.


Rozdział 13.
Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach budżetu gminy
§ 92. 1. Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów, lecz prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych zgodnie z obowiązującą procedurą uchwalania budżetu składają wnioski budżetowe. Wnioski przedstawiają zakres i rodzaj zadań, które jednostka pomocnicza chce realizować.


Rozdział 14.
Postanowienia końcowe
§ 93. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie ma ustawa ustrojowa
i właściwe przepisy.
§ 94. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.
§ 95. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łopuszno (Dz. Urzęd. Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 99, poz. 974 ze zm.).
§ 96. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
§ 97. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do kadencji organów gminy następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINYZDZISŁAWA ZIMNA

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie