Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 maja 2019 12:45 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i funduszy europejskich, pełny etat.

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka Nr 12, 26-70 Łopuszno

1. Stanowisko i wymiar czasu pracy: ds. inwestycji i funduszy europejskich, pełny etat.2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie – wyższe,
b) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX lub inny podobny,
c) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz ustaw – kodeks postępowania administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych, finansów publicznych, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego,
d) obsługa urządzeń biurowych.3. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole;
b) komunikatywność, samodzielność, kreatywność;
c) dyspozycyjność.4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:1) Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem inwestycji przygotowywanych do realizacji, a w szczególności:
a) przygotowanie środków na realizację inwestycji i ich zapewnianie dla realizowanych zadań inwestycyjnych,
b) występowanie z wnioskami o przyznanie środków pozabudżetowych na realizację zamierzonych zadań,
c) aktualizowanie dokumentacji projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
2) Wykonywanie zadań związanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej:
a) przygotowywanie wniosków, dokumentacji i załączników dotyczących pozyskiwania środków z programów, funduszy i innych źródeł,
b) rozliczanie programów, inwestycji z udziałem środków pomocowych,
c) prowadzenie ewidencji złożonych wniosków, raportów, rozliczeń, sprawozdań.
3) Śledzenie na bieżąco programów w celu pozyskiwania źródeł finansowania.
4) Bieżące analizowanie wszelkiego rodzaju publikatorów i informacji o kryterium możliwości pozyskiwania środków unijnych i przekazywanie pozyskanych informacji dla przełożonych.
5) Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.
6) Wykonywanie zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym na czas „W”.5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) uwierzytelnione kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie;
d) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy;
e) referencje z dotychczasowych miejsc pracy;
f) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach i wiedzy;
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
h) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój 5); lub
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Łopusznie, ul Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno (liczy się data wpływu do Urzędu).Informacja dodatkowa: w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Łopusznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
Termin składania ofert upływa z dniem 07.06.2019 r. o godz. 1500 Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem: „Oferta na wolne stanowisko ds. inwestycji i funduszy europejskich”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Łopusznie.
Dopuszcza się możliwości składania aplikacji przez obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kandydatów zawiadamia się telefonicznie o terminie i miejscu drugiego etapu.
Informację o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem upowszechnia się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia postępowania konkursowego, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie