Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2018 09:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Łopuszno z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na lata 2019–2021

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450 j.t. ze zm.) Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczący prowadzenia na terenie Gminy Łopuszno środowiskowego domu samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r.
Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia i wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

I. Cel i rodzaj zadania:
1) Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań publicznych Gminy Łopuszno w sferze pomocy społecznej w zakresie określonym w pkt 2.
2) Zakres zlecanych zadań obejmować będzie prowadzenie na podstawie powierzenia i wspierania przez Gminę Łopuszno:
- prowadzenie na terenie gminy Łopuszno Środowiskowego Domu Samopomocy typu C dla 40 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. (zadanie prowadzone przez Gminę Łopuszno jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane w oparciu o dotację Wojewody Świętokrzyskiego). Zadanie musi być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w latach 2019-2021
1) Planowana dotacja ze środków publicznych przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w poszczególnych latach wynosi:
a) 2019 rok - do kwoty 841 200,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych), plus zwiększenie dotacji na jednego uczestnika posiadającego orzeczenie ze spektrum autyzmu bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ramach Programu „Za Życiem”- środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 380 zł na osobę.
b) w latach 2020 – 2021 kwota dotacji będzie określona przez Wojewodę Świętokrzyskiego na podstawie art. 51 c ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). W przypadku braku finansowania przez Wojewodę realizacji zadania, umowa zawarta ze Zleceniobiorcą wygaśnie.
2) Wysokość dotacji określona w pkt. 1 może ulec zmianie na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

III. Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy
1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Oferta winna obejmować realizację zadania prowadzonego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
3) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub jej przyznaniem w oczekiwanej wysokości.
4) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


IV. Termin składania ofert.
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 11 stycznia 2019 roku do godz. 09.00 czytelnie wypełnionej, kompletnej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12 lub przesłanie oferty na adres Urzędu Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12 (nie decyduje data stempla pocztowego).
Koperta powinna być opisana w następujący sposób :"Otwarty Konkurs Ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" oraz nazwa i adres podmiotu składającego ofertę.
2) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania.
3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok
- w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,


V. Kryteria i tryb wyboru oferty
1) Ocena złożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi stosownie do zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności przepisach art. 13-15 ustawy.
2) Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
a) merytorycznymi:
- kwalifikacje osób, przy udziale których Podmiot będzie realizował zadanie,
- atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
- wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty Gminy,
b) finansowymi:
- budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów, źródła finansowania,
- zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
c) organizacyjnymi:
- rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
- posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
- dotychczasowa współpraca z Gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
3) Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w formie protokołu. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Łopuszno.
4) Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
5) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 10 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.
6) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bip.lopuszno.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12
7) Od decyzji w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.


VI . Warunki realizacji zadania publicznego
1) Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
b) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
c) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.
Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
2) Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Zlecający zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

VII. Zrealizowane przez Gminę Łopuszno w roku 2017 i 2018 zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Kwota przeznaczona na realizację zadania pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 40 podopiecznych w roku 2017 wyniosła: 640 564,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100). Kwota przeznaczona na realizację zadania pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 40 podopiecznych w 2018 roku wyniosła: 578.680,00 zł (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Zadanie realizowane przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem" z siedzibą w Kielcach.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie 41/3914282

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie