Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 stycznia 2019 15:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

Na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt 1, ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz.U.2018.2190) oraz § 4 ust. l pkt 3, § 9 i § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.:Dz.U.2018.393) ogłasza się konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie.

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego konkurs dotyczy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Strażacka 10, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

2. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie - stosunek pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne kandydata:

1) wykształcenie wyższe,

2) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

3) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4) niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie innych dokumentów w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

5) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko (Dz.U.2018.2000),

W przypadku przedłożenia poświadczonych za zgodność przez kandydata bądź notariusza kopii dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały w/w dokumentów.

5. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie kandydaci mogą uzyskać w siedzibie niniejszego podmiotu leczniczego, w godzinach pracy Zakładu po uprzednim uzgodnieniu terminu. Celem ułatwienia dostępu do wskazanych informacji - uzgodnienia terminu można dokonać po rozmowie telefonicznej pod numer
(41) 3914027, oraz będą udostępniane w Urzędzie Gminy w Łopusznie, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku, tel. (41) 3914255 wewn. 37) w godz. 8.00 -16.00.

Udostępnieniu podlegać będą jednakowe materiały informacyjne o stanie prawnym organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego (w tym Statut, Regulamin Organizacyjny, sprawozdanie finansowe za 2017 rok).

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie”, w terminie do 5 lutego 2019 roku godz. 1500.

Ponadto na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy w Łopusznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

8. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi nie później niż 14 dni od dnia upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych.

9. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łopusznie oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Łopusznie i SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie