Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 czerwca 2019 09:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Przebudowa drogi wewnętrznej Podewsie – Dobrzeszów: działka ewidencyjna nr 75/2, Gmina Łopuszno, długość 339,00 mb

Ogłoszenie nr 510109501-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.

Gmina Łopuszno: Przebudowa drogi wewnętrznej Podewsie – Dobrzeszów: działka ewidencyjna nr 75/2, Gmina Łopuszno, długość 339,00 mb

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 537584-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 29101029200000, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): www.lopuszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi wewnętrznej Podewsie – Dobrzeszów: działka ewidencyjna nr 75/2, Gmina Łopuszno, długość 339,00 mb

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GI.271.08.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy z ustaleniem sposobu odwodnienia drogi wewnętrznej Podewsie – Dobrzeszów, działka ewidencyjna nr 75/2, Gmina Łopuszno od km 0+000 do km 0+339 , długość 339,00 mb. Ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego 7,00 m do opracowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi: - kategoria drogi - wewnętrzna - kategoria ruchu KR 2 - nośność 80 kN/oś - szerokość jezdni 4,00 m - szerokość poboczy 2 x 0,75 m Uwzględniając warunki gruntowo-wodne podłoże odpowiadające grupie nośności G1, istniejące obciążenie ruchem na poziomie kategorii KR1 i jego możliwy wzrost w perspektywie 10 lat eksploatacji do poziomu kategorii KR2 zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni drogi: - wykonanie koryta na szerokości jezdni i części pobocza, średnia głębokość 20 cm., - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu na szerokości jezdni i części poboczy. - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu na szerokości jezdni i części poboczy. - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S gr. 5 cm po zagęszczeniu i szerokości 4,00 m. dla ruchu KR-2 Spadki podłużne dostosowane do istniejącego terenu. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy 2% Pobocza obustronne szer. 0,75 m z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. (10+5)cm = 15 cm. Niweletę nawierzchni jezdni należy poprowadzić średnio 14 cm powyżej niwelety istniejącej nawierzchni jezdni z kruszywa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-1

Dodatkowe kody CPV: 45233100-0, 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 110281.95

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KAMI Katarzyna Kmita

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Kurzelów ul. Młynarska 12

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: Włoszczowa

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 122074.57

Oferta z najniższą ceną/kosztem 122074.57

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 254136.49

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybiena podstawie art.ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie