Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 kwietnia 2019 14:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, zwany dalej Zamawiającym informuje, że w dniu 26.03.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”, nr sprawy: GI.271.04.2019

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 10.04.2019 r. o godz. 14:30.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów łącznie

1

Arenella sp. z o.o.

ul. Turystyczna 78

26-067 Strawczynek

60,00

20,00

20,00

100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów łącznie

2

EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

Ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce

58,53

20,00

20,00

98,53

4

JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA

ul. Potokowa 12a/1 Banino 80-297

48,51

20,00

20,00

88,52

5

FLEXIPOWER GRUP

Sp. Z o.o. Sp. K.

95-054 Wola Zaradzyńska

ul. Majora Hubala 157

51,46

20,00

20,00

91,46

Zamawiający odrzucił z postępowania ofertę Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Uzasadnienie odrzucenia

3

Sanito Sp. z o.o.

Puławska 476,

02-884 Warszawa

Zgodnie z pkt 19 ppkt. 1) Wykonawca składa ofertę do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Oferta winna być zaszyfrowana za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu

Oferta złożona przez Wykonawcę została zaszyfrowana w sposób uniemożliwiający jej odszyfrowanie.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie