Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 stycznia 2019 10:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0396T na odcinku około 450 mb od ul. Strażackiej w Łopusznie do miejscowości Eustachów Duży.

Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0396T na odcinku około 450 mb od ul. Strażackiej w Łopusznie do miejscowości Eustachów Duży.

Przedmiot zamówienia:

a) Wzdłuż drogi powiatowej należy zaprojektować i dobudować odcinek linii napowietrznej lub kablowej oświetlenia drogowego. Przewód należy dobrać do obciążenia spadku napięcia;

b) Na dobudowanym odcinku linii zabudować oprawy ledowe dobierając typ opraw oraz rodzaj wysięgników i słupów do wymaganej luminacji danej kategorii drogi;

c) Na powyższy zakres prac należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz pozyskać niezbędne zgody i pozwolenia.

UWAGA!!! Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Warunki wymagane od Wykonawców: okres rękojmi i gwarancji na wykonany zakres przedmiotu zamówienia wynosić będzie 24 miesiące.

1.Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2019 r2.Kryteria oceny ofert: najniższa cena: 100,00 %3.Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:

Pan Zenon Głowala

tel. 41 382-12-56 adres e-mail: gmina@lopuszno.pl Fax. 41 39-14-001

  • 4.Termin składania ofert: 08.02.2019r. do godziny 14:00
  • 5.Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przesyłając na adres: ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, pokój nr 5 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 08.02.2019r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie