Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 11:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 29.03.2019 r, na wniosek Pana Mariusza Śniocha, ul. Uniwersytecka 8, 25-351 Kielce, działającego na rzecz i w imieniu P.P.H.U ,,ENERGOTECH” zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

- budowie, rozbudowie linii oświetlenia ulicznego. Inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych Nr : 13/3, 11/3, 10/3 i 99zlokalizowanych w miejscowości Eustachów, obręb 0009 Eustachów, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Możliwy dostęp do ww. działek z dróg powiatowych – o numerze ewidencyjnym działki 99 położonej w miejscowości Eustachów, obręb 0009 Eustachów, oraz działki o numerze ewidencyjnym 254/1 położonej w miejscowości Łopuszno, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Lokalizacja inwestycji na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów Nr : 13/3, 11/3, 10/3 i 99 położonych w miejscowości Eustachów, obręb 0009 Eustachów, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie