Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 czerwca 2019 13:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 10.06.2019r, na wniosek Pana Kaspra Strąk, ul. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce, działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

- budowie sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV wraz ze stacją transformatorową w miejscowości Ewelinów i Lasocin, gm. Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie. W skład inwestycji wchodzić będzie budowa: stacji transformatorowej – 1 szt., słupów SN – 2 szt., ułożenie kabli SN na długości ok. 1446m oraz kabli nN na długości ok. 120m, wykonanie złącza kablowego nN – 1 szt. a także złącza kablowego SN – 1 szt.

Teren inwestycji stanowią działki budowlane oraz rolne. Inwestycja będzie przebiegać wzdłuż drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Działki o Nr 401/1 obręb 0021 Lasocin oraz 367 obręb 0010 Ewelinów stanowią drogę powiatową, zatem inwestycja realizowana będzie w części w granicy pasa drogowego.

Lokalizacja inwestycji na działkach Nr 709 401/1 położonych w Lasocinie, obręb 0021 Lasocin oraz na działkach Nr 356, 367, 436 położonych w Ewelinowie, obręb 0010 Ewelinów, gmina Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie