Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 11:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że dnia 29.03.2019r, na wniosek Pana Mariusza Snocha, ul. Uniwersytecka 8, 25-351 Kielce, działającego w imieniu i na rzecz „ENERGOTECH” zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

- budowie linii oświetlenia ulicznego. Inwestycja realizowana będzie na działkach oznaczonych Nr 409/5, 420 położonych przy ulicy Natalii Żurowskiej – Machałowej oraz działce nr 254/7 położonej przy ulicy Strażackiej w Łopusznie. Obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Działki o nr 409/5 oraz 420 stanowią drogę gminną natomiast działka nr 409/5 drogę powiatową, zatem inwestycja realizowana będzie w granicy pasa drogowego.

Lokalizacja inwestycji na działkach Nr 254/7, 409/5, 420 położonych w Łopusznie, obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów w tutejszym Urzędzie – Referat Gospodarczo - Inwestycyjny pokój Nr 21, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 Kpa „w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji państwowej o każdej zmianie swojego adresu”.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie