Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 sierpnia 2019 14:43 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie o planowanym przedsięwzięciu pod nazwą „Ferma drobiu Rudniki” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 552,. 553/1, 553/2 obręb Rudniki, gm. Łopuszno

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.2018.2081 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu pod nazwą „Ferma drobiu Rudniki” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 552,. 553/1, 553/2 obręb Rudniki, gm. Łopuszno.

Zgodnie z art. 77 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018.2081 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia/opinii warunków realizacji przedsięwzięcia z:

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach,

Państwowym Inspektorem Ochrony Środowiska w Kielcach,

Państwowym Gospodarstwem Wodnym. Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego - Oddział pozwoleń zintegrowanych i sektorowych.

Informuję, że można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w pok. Nr 11 Urzędu Gminy w Łopusznie, w godz.. 8:00-16:00, w okresie 21 dni istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpoznania wniosków jest Wójt Gminy Łopuszno

Obwieszczenie wywiesza się w:

Urzędzie Gminy w Łopusznie,

Na stronie internetowej http://bip.lopuszno.pl/

W sołectwie Rudniki

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie