Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lutego 2019 11:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców Nr 1

„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna wymóg dysponowania określony w SIWZ „Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej/sieci wodociągowej.

Poprzez dysponowanie kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonanie zadania. Zakres robót ww. zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej.. Kierownik budowy którym dysponujemy posiada uprawnienia na podstawie wcześniej obowiązującym przepisów i może bez problemu wykonać sieci kanalizacyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie §5 ust. 1 pkt 2 i §7 i §13 ust. 1 pkt 4 litera a (zmiany Dz.U. nr 69 z 8.08.1991 r.)_ rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8, poz. 46)

Zasada uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wymaga, aby warunki udziału były jednakowe w stosunku do każdego z wykonawców i nie dyskryminowały osób. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tylko sieci kanalizacyjnej, a wymagane uprawnienia bez ograniczeń są nie uzasadnione. Według naszej oceny posiadane uprawnienia przez naszą kadrę są wystarczające do wykonania przedmiotu zamówienia w związku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego zapytania.

Odpowiedź:

Zamawiający na obecnym etapie prowadzonego postępowania nie jest upoważniony do oceny dokumentów, które będą składane wraz z ofertą. Podstawą uznania uprawnień budowlanych z okresu wcześniejszego jest uzyskanie stosownego zaświadczenia z właściwiej izby samorządu zawodowego, które potwierdza równoważność lub zgodność z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający uzna przy podpisaniu umowy harmonogram rzeczowo finansowy, w którym będzie rozliczenie miesięczne odebranych robót?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie w okresach miesięcznych. Szczegóły dotyczące rozliczenia inwestycji będą ustalone na etapie sporządzania harmonogramu.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000, DN800 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Istnieje taka możliwość, jednak w przypadku dużych głębokości (powyżej 4,5 m) wykonawca musi dobrać studzienki o zwiększonej wytrzymałości na napór gruntu, żeby studzienki nie uległy deformacji.

Pytanie nr 4:

W SIWZ p.9.4.2 - (Zdolności techniczne i zawodowe wykonanych robót),

Zamawiający określił jako warunek udziału w postępowaniu, wykonanie przez Wykonawcę - "Jednej roboty budowlanej związanej z budową lub przebudową kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wartości minimum 4 500 000,00 zł (brutto) Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie dwóch robót budowlanych związanych z budowa kanalizacji sanitarnej o wartości łącznej minimum 4 500 000,00 zł. (brutto)

Warunek udziału w postępowaniu jaki określił Zamawiający, w znaczny sposób ogranicza w nim udział szczególnie małym firmom, gdyż w ostatnich latach gminy bardzo rzadko ogłaszały przetargi na wykonanie kanalizacji sanitarnej o wartości przybliżonej do kwoty 4 500 000, 00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2 a) SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;

a) wykonanych robót

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

jedną lub dwie roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub rozbudową kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej. Wymagana sumaryczna wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 4 500 000,00 zł brutto.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 22.02.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

1.treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

  • 19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno, etap I część I”

„Nie otwierać przed 22.02.2019 r. godz. 10:15”.

2.treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie, w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 10:00

3.treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego – w dniu 22.02.2019 r. o godz. 10:15

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie