Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 kwietnia 2019 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/ orzekam: Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Eustachów jako działki nr: 2, 14/2, 14/4, 51/2, 75, 84/1, 84/2, 85, 95, 100, 342, 414/1 o łącznej pow. 5,0531 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Eustachów jako działki nr: 2, 14/2, 14/4, 51/2, 75, 84/1, 84/2, 85, 95, 100, 342, 414/1 o łącznej pow. 5,0531 ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Eustachów z dnia 9.11.2017r. ww. działki są drogami gminnymi. Gmina Łopuszno jako zarządca dróg dba o nie, poprzez utwardzanie ich kruszywem, odśnieżanie, oświetlenie przydrożne oraz bieżące prace remontowo – porządkowe. Działki te od najdawniejszych czasów wykorzystywane były jako ogólnodostępne ciągi pieszo-jezdny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 1958 r. o radach narodowych dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr: 2, 14/2, 14/4, 51/2, 75, 84/1, 84/2, 85, 95, 100, 342, 414/1 położone w obr. Eustachów gm. Łopuszno, użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi jako drogi, w świetle przepisów art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowią mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie